Áp dụng tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp thuộc KCN

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm sRead More…