Yêu cầu Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải có mã QR-Code và yêu cầu tất cả người khi ra, vào phải thực hiện quét mã QR-Code

Yêu cầu Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải có mã QR-Code và yêu cầu tất cả người khi rRead More…

Áp dụng tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp thuộc KCN

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm sRead More…